Informacje o projekcie SIP

System Informacji Przestrzennej (ZPL)

 

Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług

 

Nazwa postępowania:
„Dostawa cyfrowej platformy, standaryzującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług”

 

W ramach Projektu pn.:
„Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-Usług, etap: realizacja e-Usług oraz dostaw części infrastrukturalnej”.

 

Projekt realizowany w ramach:
Program Operacyjny: RPLB Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
Oś priorytetowa: 2. Rozwój Cyfrowy
Działanie: 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Poddziałanie: 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjne